Home » Samorząd

Szkoła do hymnu
Szkoła pamięta
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0
Razem na Święta
BohaterON
Rok dla Niepodległej
Powrót Lidzbarka do Macierzy
Інформація про обробку персональних даних Загальна інформація
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ ДІТЕЙ, ЯКІ ПРИБУВАЮТЬ З УКРАЇНИ
Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy
ІНСТРУКЦІЯ ВХОДУ В СИСТЕМУ LIBRUS SYNERGIA
Librus Synergia
Młodzieżowa Rada Miejska

2 maja 2024 r. (czwartek)
14 - 16 maja 2024 r. (wtorek - czwartek)
31 maja 2024 r. (piątek)

Wydarzenia w miesiącu Grudzień 2023

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
27 listopada 2023
28 listopada 2023
29 listopada 2023
30 listopada 2023
1 grudnia 2023
2 grudnia 2023
3 grudnia 2023
4 grudnia 2023
5 grudnia 2023
6 grudnia 2023
7 grudnia 2023
8 grudnia 2023
9 grudnia 2023
10 grudnia 2023
11 grudnia 2023
12 grudnia 2023
13 grudnia 2023
14 grudnia 2023
15 grudnia 2023
16 grudnia 2023
17 grudnia 2023
18 grudnia 2023
19 grudnia 2023
20 grudnia 2023
21 grudnia 2023
22 grudnia 2023
23 grudnia 2023
24 grudnia 2023
25 grudnia 2023
26 grudnia 2023
27 grudnia 2023
28 grudnia 2023
29 grudnia 2023
30 grudnia 2023
31 grudnia 2023
Telefon i czat zaufania dla dzieci i młodzieży Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
Telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka
Certyfikat Wielkiej Ligi Czytelników
Certyfikat Wielkiej Ligi Czytelników
40-lecie nadania szkole imienia
Elektroniczna skrzynka podawcza
Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi
im. 
Tadeusza Kościuszki
w Lidzbarku

ul. Działdowska 13
13-230 Lidzbark

tel/fax 23 696 15 27

e-mail: splidzbark@wp.pl
dyrektor@splidzbark.pl
wicedyrektor1_3@splidzbark.pl
wicedyrektor4_8@splidzbark.pl
sekretariat@splidzbark.pl
administracja@splidzbark.pl
biblioteka@splidzbark.pl
pedagog@splidzbark.pl
psycholog@splidzbark.pl

Samorząd


OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Jolanta Nowińska

Przewodniczący – Igor Cichocki kl. VII a

Zastępca – Lena Strungowska kl. VII a

Sekretarz – Kinga Sternicka kl. VII a

Skarbnik – Nadia Margaszewska kl. VII a


REGULAMIN I ZASADY DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LIDZBARKU 

 1. Struktura organizacyjna Samorządu Uczniowskiego:
  1. Samorząd Uczniowski występuje w imieniu wszystkich uczniów szkoły.
  2. Członkami Samorządu Uczniowskiego są reprezentanci klas IV-VIII.
  3. Członkami Małego Samorządu Uczniowskiego są reprezentanci uczniów klas I-III.
 2. Cel główny działalności Samorządu:
  1. Rozwijanie samorządności wśród uczniów klas I – VIII.
 3. Cele szczegółowe działalności Samorządu:
  1. Uczenie się demokratycznych form współżycia.
  2. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych.
  3. Uczenie się odpowiedzialności moralnej, tolerancji.
  4. Wzmocnienie więzi z własną szkołą i dumy z przynależności do społeczności szkolnej.
 4. Samorząd Uczniowski ma prawo do:
  1. Rozwijania swoich zainteresowań i zdolności.
  2. Wyboru opiekuna Samorządu.
  3. Organizowania działalności kulturalnej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami.
 5. Główne zadania Samorządu:
  1. Obrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów klasowych.
  2. Czynne uczestniczenie w życiu szkoły – współtworzenie obowiązujących zasad, współudział w realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły.
  3. Wdrażanie uczniów do samorządności oraz zachęcanie do aktywnego włączania się w działalność Szkoły.
  4. Organizowanie działalności kulturalno-oświatowej zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami Szkoły.
  5. Przedstawianie Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii dotyczących praw ucznia, do których należą:
   1. prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;
   2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
   3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością zaspokajania własnych zainteresowań;
   4. prawo redagowania gazetki szkolnej;
   5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi Szkoły w porozumieniu z jej Dyrektorem;
  6. Organizowanie pomocy dla uczniów będących w trudnej sytuacji losowej lub mających trudności w nauce.
  7. Opinii Samorządu może zasięgnąć Dyrektor Szkoły przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela (art. 6a pkt. 5 Ustawy „Karta Nauczyciela”).
 6. Tryb przeprowadzania wyborów do Samorządu Uczniowskiego:
  1. Wybory do Samorządu Uczniowskiego są przeprowadzane na początku października.
  2. Wybory mają charakter tajny.
  3. Kadencja Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok szkolny.
  4. Samorząd Uczniowski dokonuje wyboru przewodniczącego i jego zastępcy spośród wszystkich członków, a kandydat wyraża swoją chęć.
  5. W skład Małego Samorządu Uczniowskiego wchodzą uczniowie klas III, należący do Samorządu Klasowego.
  6. Samorząd Uczniowski zbiera się raz w miesiącu lub – jeśli to konieczne – częściej w celu omówienia realizacji zadań.
 7. Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego:
  1. Czuwa nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego.
  2. Pośredniczy między uczniami a nauczycielami.
  3. Doradza i wspomaga inicjatywę uczniowską.
  4. Zapobiega i pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach.
 8. Samorząd prowadzi swą działalność na podstawie rocznego planu pracy, który jest spójny z Programem Wychowawczo – Profilaktycznym Szkoły.

 Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:
Klasy IV-VIII: Jolanta Nowińska


Dyskoteka szkolna

28 listopada w naszej szkole odbyła się dyskoteka dla uczniów z klas IV-VIII. Impreza rozpoczęła się o godzinie 16.30 i trwała do 19:30. Organizacją dyskoteki zajął się Samorząd Uczniowski. To właśnie z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego dyskotekę poprowadził DJ Paweł Pablo Boczkowski. Serdecznie dziękujemy za taką niespodziankę dla uczniów naszej szkoły.

Wszyscy świetnie się bawili. Impreza była doskonałą okazją do integracji wszystkich uczniów, którym dopisywał doskonały humor.🕺Uczniowie, którzy przyszli na dyskotekę, otrzymali talony zwalniające z odpytywania następnego dnia, czyli 29 listopada. Ten pomysł Samorządu Uczniowskiego spotkał się po raz kolejny z dużym zainteresowaniem.

Jeszcze raz serdecznie DZIĘKUJEMY!

Tekst i foto: Jolanta Nowińska


Wybory do Samorządu Uczniowskiego

10 października w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Kandydaci najpierw przygotowali plakaty, na których umieścili najważniejsze informacje o sobie, swoje pomysły i propozycje do zrealizowania w tym roku szkolnym. Plakaty zostały umieszczone na gazetce na dolnym korytarzu. Wszyscy uczniowie mieli możliwość zapoznać się z nimi i w ten sposób wybrać najlepszego kandydata.
W przeprowadzeniu wyborów pomagały uczennice klasy VIa: Maja Marchelek, Julia Nowicka, Iga Orłowska. Po przeliczeniu głosów ogłoszone zostały wyniki:
Przewodniczący – Igor Cichocki
Zastępca – Lena Strungowska
Sekretarz – Kinga Sternicka
Skarbnik – Nadia Margaszewska

Serdecznie gratulujemy i życzymy miłej oraz owocnej pracy w ciągu roku szkolnego 2023/2024.

Tekst i foto: Jolanta Nowińska


Skip to content