Home » Samorząd

Razem na Święta
Szkoła do hymnu
Szkoła pamięta
BohaterON
Rok dla Niepodległej
Powrót Lidzbarka do Macierzy
Інформація про обробку персональних даних Загальна інформація
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ ДІТЕЙ, ЯКІ ПРИБУВАЮТЬ З УКРАЇНИ
Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy
ІНСТРУКЦІЯ ВХОДУ В СИСТЕМУ LIBRUS SYNERGIA
Librus Synergia
Młodzieżowa Rada Miejska
Dni dodatkowo wolne
od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

14 października 2022 r. (piątek)
31 października 2022 r. (poniedziałek)
2 maja 2023 r. (wtorek)
23 - 25 maja 2023 r. (wtorek - czwartek)
9 czerwca 2023 r. (piątek)

Events in Czerwiec 2023

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
29 maja 2023
30 maja 2023
31 maja 2023
1 czerwca 2023
2 czerwca 2023
3 czerwca 2023
4 czerwca 2023
5 czerwca 2023
6 czerwca 2023
7 czerwca 2023
8 czerwca 2023
9 czerwca 2023
10 czerwca 2023
11 czerwca 2023
12 czerwca 2023
13 czerwca 2023
14 czerwca 2023
15 czerwca 2023
16 czerwca 2023
17 czerwca 2023
18 czerwca 2023
19 czerwca 2023
20 czerwca 2023
21 czerwca 2023
22 czerwca 2023
23 czerwca 2023
24 czerwca 2023
25 czerwca 2023
26 czerwca 2023
27 czerwca 2023
28 czerwca 2023
29 czerwca 2023
30 czerwca 2023
1 lipca 2023
2 lipca 2023
Telefon i czat zaufania dla dzieci i młodzieży Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
Telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka
Certyfikat Wielkiej Ligi Czytelników
Certyfikat Wielkiej Ligi Czytelników
40-lecie nadania szkole imienia
Elektroniczna skrzynka podawcza
Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi
im. 
Tadeusza Kościuszki
w Lidzbarku

ul. Działdowska 13
13-230 Lidzbark

tel/fax 23 696 15 27

e-mail: splidzbark@wp.pl
dyrektor@splidzbark.pl
wicedyrektor1_3@splidzbark.pl
wicedyrektor4_8@splidzbark.pl
sekretariat@splidzbark.pl
administracja@splidzbark.pl
biblioteka@splidzbark.pl
pedagog@splidzbark.pl
psycholog@splidzbark.pl

Samorząd


OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Jolanta Nowińska

Przewodniczący – Agata Czepek kl. VIII d

Zastępca – Hanna Kowalska kl. VIII a

Skarbnik – Aleksandra Wolf kl. VIII a

Sekretarz – Oliwia Bielecka kl. VIII b

Członkowie Rady SU: Kamila Brzoska kl. VIIId, Dawid Dembiński kl. VIII c


REGULAMIN I ZASADY DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LIDZBARKU 

 1. Struktura organizacyjna Samorządu Uczniowskiego:
  1. Samorząd Uczniowski występuje w imieniu wszystkich uczniów szkoły.
  2. Członkami Samorządu Uczniowskiego są reprezentanci klas IV-VIII.
  3. Członkami Małego Samorządu Uczniowskiego są reprezentanci uczniów klas I-III.
 2. Cel główny działalności Samorządu:
  1. Rozwijanie samorządności wśród uczniów klas I – VIII.
 3. Cele szczegółowe działalności Samorządu:
  1. Uczenie się demokratycznych form współżycia.
  2. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych.
  3. Uczenie się odpowiedzialności moralnej, tolerancji.
  4. Wzmocnienie więzi z własną szkołą i dumy z przynależności do społeczności szkolnej.
 4. Samorząd Uczniowski ma prawo do:
  1. Rozwijania swoich zainteresowań i zdolności.
  2. Wyboru opiekuna Samorządu.
  3. Organizowania działalności kulturalnej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami.
 5. Główne zadania Samorządu:
  1. Obrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów klasowych.
  2. Czynne uczestniczenie w życiu szkoły – współtworzenie obowiązujących zasad, współudział w realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły.
  3. Wdrażanie uczniów do samorządności oraz zachęcanie do aktywnego włączania się w działalność Szkoły.
  4. Organizowanie działalności kulturalno-oświatowej zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami Szkoły.
  5. Przedstawianie Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii dotyczących praw ucznia, do których należą:
   1. prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;
   2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
   3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością zaspokajania własnych zainteresowań;
   4. prawo redagowania gazetki szkolnej;
   5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi Szkoły w porozumieniu z jej Dyrektorem;
  6. Organizowanie pomocy dla uczniów będących w trudnej sytuacji losowej lub mających trudności w nauce.
  7. Opinii Samorządu może zasięgnąć Dyrektor Szkoły przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela (art. 6a pkt. 5 Ustawy „Karta Nauczyciela”).
 6. Tryb przeprowadzania wyborów do Samorządu Uczniowskiego:
  1. Wybory do Samorządu Uczniowskiego są przeprowadzane na początku października.
  2. Wybory mają charakter tajny.
  3. Kadencja Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok szkolny.
  4. Samorząd Uczniowski dokonuje wyboru przewodniczącego i jego zastępcy spośród wszystkich członków, a kandydat wyraża swoją chęć.
  5. W skład Małego Samorządu Uczniowskiego wchodzą uczniowie klas III, należący do Samorządu Klasowego.
  6. Samorząd Uczniowski zbiera się raz w miesiącu lub – jeśli to konieczne – częściej w celu omówienia realizacji zadań.
 7. Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego:
  1. Czuwa nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego.
  2. Pośredniczy między uczniami a nauczycielami.
  3. Doradza i wspomaga inicjatywę uczniowską.
  4. Zapobiega i pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach.
 8. Samorząd prowadzi swą działalność na podstawie rocznego planu pracy, który jest spójny z Programem Wychowawczo – Profilaktycznym Szkoły.

 Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:
Klasy IV-VIII: Jolanta Nowińska


Dyskoteka szkolna

18 maja w naszej szkole odbyła się dyskoteka dla uczniów z klas IV-VIII. Impreza rozpoczęła się o godzinie 17.00 i trwała do 20.00. Organizacją dyskoteki zajął się Samorząd Uczniowski. Uczniowie z klasy VIIId przygotowali nagrania na dyskotekę i poprowadzili zabawę. Wszyscy świetnie się bawili. Uczniowie, którzy przyszli na dyskotekę, otrzymali talony zwalniające z odpowiedzi ustnych następnego dnia, czyli 19 maja. Ten pomysł Samorządu Uczniowskiego spotkał się po raz kolejny z dużym zainteresowaniem ze strony uczniów. Impreza była doskonałą okazją do integracji uczniów z klas IV-VIII, którym jak zwykle dopisywał doskonały humor.

Tekst i foto:Jolanta Nowińska


„Sami możemy zrobić niewiele, razem tak dużo”

H. Keller

23 listopada w naszej szkole odbyła się dyskoteka dla uczniów z klas IV-VIII. Impreza rozpoczęła się o godzinie 17.30 i trwała do 20:30. Organizacją dyskoteki zajął się Samorząd Uczniowski. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego przygotowali nagrania na dyskotekę i poprowadzili zabawę. Wszyscy świetnie się bawili.

Uczniowie, którzy przyszli na dyskotekę, otrzymali talony zwalniające z odpytywania następnego dnia, czyli 24 listopada. Ten pomysł Samorządu Uczniowskiego spotkał się po raz kolejny z dużym zainteresowaniem ze strony uczniów. Impreza była doskonałą okazją do integracji wszystkich uczniów, którym dopisywał doskonały humor.

Podczas dyskoteki uczniowie mieli możliwość zakupu ciasta, rogalików i pierników w specjalnie przygotowanym kiermaszu z wypiekami. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup pojemnika na wodę deszczową. Jest to jedno z działań w ramach ubiegania się naszej szkoły o certyfikat „ Szkoła Przyjazna Środowisku”. Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom, którzy zaangażowali się i przygotowali ciasta oraz inne słodycze na dyskotekę. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę Rodziców, którzy zajęli się sprzedażą słodkości podczas dyskoteki. To dzięki ich wsparciu nasza inicjatywa się powiodła. Akcja cieszyła się dużą popularnością, a smakołyki rozeszły się błyskawicznie. Jeszcze raz serdecznie DZIĘKUJEMY!

Tekst i foto:Jolanta Nowińska


II Warmińsko-Mazurski Kongres Samorządów Uczniowskich

25 lutego uczennice, należące do Samorządu Uczniowskiego uczestniczyły w II Warmińsko- Mazurskim Kongresie Samorządów Uczniowskich, zorganizowanym przez II Liceum Ogólnokształcące im. K. I. Gałczyńskiego w Olsztynie.

Było to nowe, ciekawe doświadczenie. Rozmawialiśmy o działalności samorządów, znaczącej roli pracy zespołowej, a także o istotnej roli social mediów. Kongres zainspirował nasz samorząd do dalszych aktywnych działań.

Tekst i foto: Małgorzata Waleszkowska


Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci

Nasza szkoła przystąpiła do projektu “Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”. Celem tej akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe zagospodarowanie odpadami.

W ramach tego projektu 25 września od godz.11.00 do 13.00 na boisku szkolnym została zorganizowana zbiórka elektrośmieci. Koordynatorami akcji byli nauczyciele: Jolanta Nowińska, Katarzyna Stempka, Danuta Szuman, Mariusz Urbański, Magdalena Zawacka wraz z wicedyrektorem Wojciechem Nowińskim. Wszyscy uczniowie za udział w akcji otrzymali uwagi pozytywne. Okazało się, że jedynym warunkiem do działania jest mobilizacja, porządki domowe i chęci! Świadczy o tym ilość uzbieranych przez naszą szkołę elektrośmieci.

Dziękujemy wszystkim za udział w zorganizowanej przez naszą szkołę akcji!

W zamian za przyniesiony zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny szkoła otrzyma bon, który wykorzysta na nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego lub materiałów biurowych.

Tekst: Jolanta Nowińska
Foto: Magdalena Zawacka

Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci


XI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

4 października obchodziliśmy XI światowy Dzień Tabliczki Mnożenia pod hasłem „Młodsi sprawdzają czy starsi tabliczkę mnożenia znają”.Z tej okazji uczniowie naszej szkoły pod opieka nauczycieli matematyki: Pani Anetty Paturalskiej, Pani Magdaleny Oleksiak oraz Pana Piotra Kołakowskiego a także nauczyciela języka angielskiego Pani Jolanty Nowińskiej przeprowadzili krótki test znajomości tabliczki mnożenia. Do testu przystąpili uczniowie klas II-VIII oraz mieszkańcy Lidzbarka. Uczestnicy akcji otrzymali pamiątkowe przypinki oraz certyfikaty „Eksperta Tabliczki Mnożenia”. Organizatorami akcji byli Pani Anetta Paturalska, Pani Magdalena Oleksiak, Pani Jolanta Nowińska oraz Pan Piotr Kołakowski.

Tekst: Magdalena Oleksiak
Foto: Magdalena Oleksiak, Jolanta Nowińska, Anetta Paturalska


Wybory do Samorządu Uczniowskiego

6 października w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Kandydaci najpierw przygotowali plakaty, na których umieścili najważniejsze informacje o sobie, swoje pomysły i propozycje do zrealizowania w tym roku szkolnym. Plakaty zostały umieszczone na gazetce na dolnym korytarzu. Wszyscy uczniowie mieli możliwość zapoznać się z nimi i w ten sposób wybrać najlepszego kandydata.

W przeprowadzeniu wyborów pomagały uczennice klasy IVa: Julia Bielińska, Maja Marchelek, Julia Nowicka, Iga Orłowska. Po przeliczeniu głosów ogłoszone zostały wyniki:

Przewodnicząca – Karolina Szczepaniak, kl. VIIIa
Zastępca – Kamila Brzoska, kl. VIId
Skarbnik – Tamara Celmer, kl. VIIIa
Sekretarze – Patrycja Kilanowska, kl VIIIa, Oliwia Bielecka, kl. VIIb

Serdecznie gratulujemy i życzymy milej i owocnej pracy w ciągu roku szkolnego 2021/2022.

Tekst: Jolanta Nowińska
Foto: Małgorzata Waleszkowska, Jolanta Nowińska


Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej uczniowie, wchodzący w skład Samorządu Uczniowskiego klas I-III i IV- VIII, przygotowali dla nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły słodkie życzenia.

Tekst: Małgorzata Wleszkowska
Foto: Małgorzata Waleszkowska
Jolanta Nowińska


Wspieramy bezdomniaki

„Serce człowieka można poznać po tym, jak traktuje zwierzęta”.
(Immanuel Kant)

W dniach 15 i 16 listopada po raz kolejny w naszej szkole odbyła się akcja Wspieramy bezdomniaki. Zorganizowali ją wolontariusze pomagający w przytulisku Psia Przystań pod opieką pani Danuty Szuman oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego. Do akcji włączyli się uczniowie klas I-VIII, którzy wykazali się bardzo odpowiedzialną postawą. Dzięki temu ta piękna inicjatywa się powiodła.

W ramach tej akcji zebrano suchą i mokrą karmę dla psów, miseczki, obroże, smycze, gryzaki i wiele innych rzeczy, które zostały przekazane do przytuliska Psia Przystań. O zaangażowaniu uczniów świadczy ilość zgromadzonej karmy i różnego rodzaju przedmiotów niezbędnych dla czworonogów.

Dziękujemy wszystkim uczniom, którym nie jest obojętny los najwierniejszych przyjaciół ludzi. Jesteśmy dumni, że mogliśmy w ten sposób pomóc mieszkańcom przytuliska. Z pewnością nie jest to ostatnia tego typu akcja w naszej szkole w tym roku szkolnym. Mamy to szczęście, że w naszej szkole są uczniowie szczerze kochający zwierzęta.

Tekst: Jolanta Nowińska
Foto: Danuta Szuman


Życzenia od Samorządu Uczniowskiego

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia uczniowie wchodzący w skład Samorządu Uczniowskiego klas I-III i IV- VIII przygotowali dla nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły słodkie życzenia.

Tekst: Jolanta Nowińska
Foto: Małgorzata Waleszkowska

Skip to content