Home » Samorząd

BohaterON
Zajęcia nauki gry w tenisa stołowego
Razem na Święta
Młodzieżowa Rada Miejska
Szkoła do hymnu
Szkoła pamięta
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0
Rok dla Niepodległej
Powrót Lidzbarka do Macierzy
Інформація про обробку персональних даних Загальна інформація
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ ДІТЕЙ, ЯКІ ПРИБУВАЮТЬ З УКРАЇНИ
Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy
ІНСТРУКЦІЯ ВХОДУ В СИСТЕМУ LIBRUS SYNERGIA
Librus Synergia

2 maja 2024 r. (czwartek)
14 - 16 maja 2024 r. (wtorek - czwartek)
31 maja 2024 r. (piątek)

Wydarzenia w miesiącu Maj 2024

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
29 kwietnia 2024
30 kwietnia 2024
1 maja 2024
2 maja 2024
3 maja 2024
4 maja 2024
5 maja 2024
6 maja 2024
7 maja 2024
8 maja 2024
9 maja 2024
10 maja 2024
11 maja 2024
12 maja 2024
13 maja 2024
14 maja 2024
15 maja 2024
16 maja 2024
17 maja 2024
18 maja 2024
19 maja 2024
20 maja 2024
21 maja 2024
22 maja 2024
23 maja 2024
24 maja 2024
25 maja 2024
26 maja 2024
27 maja 2024
28 maja 2024
29 maja 2024
30 maja 2024
31 maja 2024
1 czerwca 2024
2 czerwca 2024
Telefon i czat zaufania dla dzieci i młodzieży Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
Telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka
Certyfikat Wielkiej Ligi Czytelników
Certyfikat Wielkiej Ligi Czytelników
40-lecie nadania szkole imienia
Elektroniczna skrzynka podawcza
Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi
im. 
Tadeusza Kościuszki
w Lidzbarku

ul. Działdowska 13
13-230 Lidzbark

tel/fax 23 696 15 27

e-mail: splidzbark@wp.pl
dyrektor@splidzbark.pl
wicedyrektor1_3@splidzbark.pl
wicedyrektor4_8@splidzbark.pl
sekretariat@splidzbark.pl
administracja@splidzbark.pl
biblioteka@splidzbark.pl
pedagog@splidzbark.pl
psycholog@splidzbark.pl

Samorząd


OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Jolanta Nowińska

Przewodniczący – Igor Cichocki kl. VII a

Zastępca – Lena Strungowska kl. VII a

Sekretarz – Kinga Sternicka kl. VII a

Skarbnik – Nadia Margaszewska kl. VII a


REGULAMIN I ZASADY DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LIDZBARKU 

 1. Struktura organizacyjna Samorządu Uczniowskiego:
  1. Samorząd Uczniowski występuje w imieniu wszystkich uczniów szkoły.
  2. Członkami Samorządu Uczniowskiego są reprezentanci klas IV-VIII.
  3. Członkami Małego Samorządu Uczniowskiego są reprezentanci uczniów klas I-III.
 2. Cel główny działalności Samorządu:
  1. Rozwijanie samorządności wśród uczniów klas I – VIII.
 3. Cele szczegółowe działalności Samorządu:
  1. Uczenie się demokratycznych form współżycia.
  2. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych.
  3. Uczenie się odpowiedzialności moralnej, tolerancji.
  4. Wzmocnienie więzi z własną szkołą i dumy z przynależności do społeczności szkolnej.
 4. Samorząd Uczniowski ma prawo do:
  1. Rozwijania swoich zainteresowań i zdolności.
  2. Wyboru opiekuna Samorządu.
  3. Organizowania działalności kulturalnej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami.
 5. Główne zadania Samorządu:
  1. Obrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów klasowych.
  2. Czynne uczestniczenie w życiu szkoły – współtworzenie obowiązujących zasad, współudział w realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły.
  3. Wdrażanie uczniów do samorządności oraz zachęcanie do aktywnego włączania się w działalność Szkoły.
  4. Organizowanie działalności kulturalno-oświatowej zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami Szkoły.
  5. Przedstawianie Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii dotyczących praw ucznia, do których należą:
   1. prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;
   2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
   3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością zaspokajania własnych zainteresowań;
   4. prawo redagowania gazetki szkolnej;
   5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi Szkoły w porozumieniu z jej Dyrektorem;
  6. Organizowanie pomocy dla uczniów będących w trudnej sytuacji losowej lub mających trudności w nauce.
  7. Opinii Samorządu może zasięgnąć Dyrektor Szkoły przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela (art. 6a pkt. 5 Ustawy „Karta Nauczyciela”).
 6. Tryb przeprowadzania wyborów do Samorządu Uczniowskiego:
  1. Wybory do Samorządu Uczniowskiego są przeprowadzane na początku października.
  2. Wybory mają charakter tajny.
  3. Kadencja Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok szkolny.
  4. Samorząd Uczniowski dokonuje wyboru przewodniczącego i jego zastępcy spośród wszystkich członków, a kandydat wyraża swoją chęć.
  5. W skład Małego Samorządu Uczniowskiego wchodzą uczniowie klas III, należący do Samorządu Klasowego.
  6. Samorząd Uczniowski zbiera się raz w miesiącu lub – jeśli to konieczne – częściej w celu omówienia realizacji zadań.
 7. Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego:
  1. Czuwa nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego.
  2. Pośredniczy między uczniami a nauczycielami.
  3. Doradza i wspomaga inicjatywę uczniowską.
  4. Zapobiega i pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach.
 8. Samorząd prowadzi swą działalność na podstawie rocznego planu pracy, który jest spójny z Programem Wychowawczo – Profilaktycznym Szkoły.

 Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:
Klasy IV-VIII: Jolanta Nowińska


„Dzień na opak”

12 kwietnia Samorząd Uczniowski po raz kolejny zachęcił uczniów naszej szkoły do wspólnej zabawy. Wymyślne fryzury, dodatki, niezwykłe stroje do szkoły – np. piżamy. Wszystko zależało od poczucia humoru i wyobraźni. Natomiast zamiast plecaków – walizki, wózki, zabawki, kosze i mnóstwo innych przedmiotów, w których można przenosić podręczniki i zeszyty. Cóż to był za dzień! „Dzień na opak” oczywiście! Dzisiaj mogliśmy liczyć na kreatywność uczniów. Dziękujemy wszystkim za udział w zabawie.

Tekst: Jolanta Nowińska
Foto: Anna Jankowska


Dyskoteka walentynkowa

13 lutego w naszej szkole odbyła się dyskoteka walentynkowa dla uczniów z klas IV-VIII. Impreza rozpoczęła się o godzinie 16.30 i trwała do 19:30. Organizacją dyskoteki zajął się Samorząd Uczniowski. Podczas dyskoteki uczniowie mieli możliwość zrobienia zdjęcia w profesjonalnej FOTOBUDCE walentynkowej. Wszyscy świetnie się bawili. Impreza była okazją do integracji wszystkich uczniów, którym dopisywał doskonały humor. Oto fotorelacja z dyskoteki.

Tekst i foto: Jolanta Nowińska


Poczta walentynkowa


Dyskoteka szkolna

28 listopada w naszej szkole odbyła się dyskoteka dla uczniów z klas IV-VIII. Impreza rozpoczęła się o godzinie 16.30 i trwała do 19:30. Organizacją dyskoteki zajął się Samorząd Uczniowski. To właśnie z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego dyskotekę poprowadził DJ Paweł Pablo Boczkowski. Serdecznie dziękujemy za taką niespodziankę dla uczniów naszej szkoły.

Wszyscy świetnie się bawili. Impreza była doskonałą okazją do integracji wszystkich uczniów, którym dopisywał doskonały humor.🕺Uczniowie, którzy przyszli na dyskotekę, otrzymali talony zwalniające z odpytywania następnego dnia, czyli 29 listopada. Ten pomysł Samorządu Uczniowskiego spotkał się po raz kolejny z dużym zainteresowaniem.

Jeszcze raz serdecznie DZIĘKUJEMY!

Tekst i foto: Jolanta Nowińska


Wybory do Samorządu Uczniowskiego

10 października w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Kandydaci najpierw przygotowali plakaty, na których umieścili najważniejsze informacje o sobie, swoje pomysły i propozycje do zrealizowania w tym roku szkolnym. Plakaty zostały umieszczone na gazetce na dolnym korytarzu. Wszyscy uczniowie mieli możliwość zapoznać się z nimi i w ten sposób wybrać najlepszego kandydata.
W przeprowadzeniu wyborów pomagały uczennice klasy VIa: Maja Marchelek, Julia Nowicka, Iga Orłowska. Po przeliczeniu głosów ogłoszone zostały wyniki:
Przewodniczący – Igor Cichocki
Zastępca – Lena Strungowska
Sekretarz – Kinga Sternicka
Skarbnik – Nadia Margaszewska

Serdecznie gratulujemy i życzymy miłej oraz owocnej pracy w ciągu roku szkolnego 2023/2024.

Tekst i foto: Jolanta Nowińska


Skip to content